EEN GOEDE KEUZE …

Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind van harte welkom op de Oranjeschool. Ouders die hun kind aan de zorg van het schoolteam van deze school toevertrouwen maken een goede keuze.

Als schoolbestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor onze scholen.
Mevrouw J Demoet is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de Oranjeschool. Om de contacten tussen de scholen en ons bestuur te onderhouden heeft elke school een bestuursgedelegeerde. Namens het bestuur verzorgt de heer R. Kerkhof de contacten tussen ons bestuur en de school. Dit bestuurslid heeft regelmatig contact met de school en is goed op de hoogte van wat er op de school speelt.

De Oranjeschool valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). De 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 22 peuterscholen van SCOH hebben een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander.

Wilt u meer weten over SCOH? Kijk dan op www.scoh.nl 

Alle SCOH-scholen zijn ‘bijzondere’ scholen. Dit betekent, dat het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de bijbel staat beschreven, de basis voor ons handelen is. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen en zijn bij hen betrokken. Het gaat onze leerkrachten erom de kinderen te onderwijzen in een bonte mengeling van verschillen die er in de wereld zijn en elkaar daarbij te respecteren.

Deze schoolgids vindt zijn oorsprong in de Kwaliteitswet. Deze wet verplicht de scholen ouders te informeren over het onderwijs en alle activiteiten die zich op de scholen afspelen. Over het onderwijs en alle andere activiteiten op de scholen kunt u als ouder ook meepraten en meebeslissen. Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent SCOH een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het Basisonderwijs en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Deze GMR-en houden zich bezig met zaken die het niveau van de individuele school overstijgen.

In onze schoolgids vindt u informatie over de Oranjeschool. U leest erin waar het schoolteam voor staat en u krijgt een indruk van al die activiteiten die zich in en om de school afspelen. Als bestuur van deze school hebben wij vertrouwen in de directie en het schoolteam. Zij zijn de eersten bij wie u terecht kunt met vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind.

Wij wensen uw kind op onze school een goede schooltijd toe.

Hoogachtend,

Mw. Drs. R.C. de Boer
voorzitter