Aanmelden

Aanmelden vanaf 3 jaar:

Sinds 1 oktober 2018 is de manier waarop kinderen aangemeld worden op onze school veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het Primair Onderwijs. Deze procedure komt ook tegemoet aan wensen van ouder(s). De aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, neem dan rechtstreeks contact  op met onze school.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u, vlak voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind (binnen het aanmeldjaar) aanmelden op onze school in de vastgestelde aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. In de brief van de gemeente of op de website https://scholenwijzer.denhaag.nl/ staat in welke periode u uw kind kunt aanmelden. Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december aanmelden. Neem altijd een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk en ook niet nodig. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op: https://scholenwijzer.denhaag.nl/

Meer informatie en veel gestelde vragen over de procedure het aanmelden zelf, kunt u ook op deze site vinden.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen.

Op https://scholenwijzer.denhaag.nl/ kunt u zien hoeveel kindplaatsen wij maximaal hebben in het betreffende aanmeldjaar. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over vastgestelde aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school organiseren wij rondleidingen. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent va harte welkom.

Aanmeldperioden

De data van de aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op https://scholenwijzer.denhaag.nl/. U kunt uw kind slechts één keer aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Keuzelijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen (minimaal 5) invult op de keuzelijst. Hoe meer scholen u invult op deze lijst, hoe groter de kans dat uw kind geplaatst kan worden op een school in Den Haag.

Voorrangsregels

  1. Broertje of zusje zit al op school. Dit geldt ook voor samengestelde gezinnen.
  2. Het aangemelde kind zit op de voorschoolse voorziening PC Peuterschool Oranje.

Voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing.

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan er plaatsen beschikbaar zijn in de aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Het kan zijn dat het aantal beschikbare plekken al gevuld wordt met voorrangsregel 1. Dit betekent dat wanneer uw kind voldoet aan voorrangsregel 2 uw kind toch uitgeloot zou kunnen worden, omdat voorrangsregels geen garantie tot plaatsing zijn. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst in de centrale (bovenschoolse) loting bekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing

In de brief van de gemeente die u ontvangt vlak voordat uw kind 3 jaar is, staan de data vermeld voor het aanmelden en de datum waarop u antwoord op uw aanmelding ontvangt. U ontvangt bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie vanuit AanmeldenPO. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we de passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht heeft ontvangen over een plaats voor uw kind, maakt u een afspraak voor de inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u zeker dat uw kind een plaats heeft op onze school.