Klachtroutes

Heeft u een klacht? Dan kunt u in onderstaande afbeelding een samenvatting vinden van de te volgen route.

De uitgebreide route en de contactpersonen zijn hieronder te vinden.

KLACHTEN:

Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. SCOH wil graag dat klachten zoveel mogelijk op schoolniveau worden opgelost. De interne contactpersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, maar wel om samen met u de juiste weg te vinden voor het bespreken van uw klacht. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Onderstaand vindt u enige praktische informatie over soorten klachten, de procedure bij een klacht en enkele nuttige adressen.

Soorten klachten:

Klachten van onderwijskundige aard, zoals de methode, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.

Klachten van school organisatorische aard, zoals vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, inzetten RT.

Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, in alle gevallen is de gewenste route als volgt:

Gesprek met leerkracht 

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met leerkracht en/of intern begeleider

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de directeur

Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de interne contactpersoon: ………

Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon van de SCOH of klacht bij bestuur

Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de landelijke Geschillencommissie

Bij een klacht over een seksueel misdrijf of seksuele intimidatie door een medewerker van de school (ook vrijwilligers, stagiaires) geldt een MELDPLICHT bij het bestuur voor ieder personeelslid bij vermoeden van seksueel misdrijf naar een kind/ minderjarige en een AANGIFTEPLICHTvoor het bestuur bij een redelijk vermoeden. Het bestuur zal in alle gevallen een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.

Voor ouders geldt de route zoals hiervoor beschreven met de volgende kanttekening: betreft het vermoeden een leerkracht, dan meldt u dat rechtstreeks aan de directeur. Betreft het vermoeden de directeur dan meldt u dat bij het bestuur.

Nuttige adresgegevens:

Contactpersonen van de school: Janneke Demoet, Lidia Taal en Marga Smit.

Voorzitter van het College van Bestuur:
Drs. G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
070 3118787

Externe vertrouwenspersoon:

Dhr. Bart ten Broek – 070-3624009

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs waar de scholen van de SCOH bij aangesloten zijn:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl