Schoolregels

Schoolregels

– De kinderen gaan om 8.15 uur naar binnen.
· Op tijd op school zijn.
· Goed gedrag wordt in hoge mate op prijs gesteld.
· Het gebruik van grove taal in en om de school wordt niet gewaardeerd.
· Schelden, ruziezoeken, vechten zijn ten strengste verboden.
· Bij onenigheden op het plein ga je naar de pleinwacht.
· Eigen rechter spelen wordt sterk afgeraden.
· Op het schoolplein wordt niet gefietst.
· Voetballen met een grote bal is niet toegestaan.
· Boeken moeten in een stevige tas vervoerd worden.
· Netheid, niet alleen van gemaakt werk, ook van kleding staat hoog in ons vaandel.
· Snoepen onder schooltijd is verboden (wel bij traktaties van jarigen).
· Mobiele telefoons staan tijdens de lessen uit.
· Papier of andere rommel graag in de prullenbakken.
· In de gangen mag je niet eten, drinken of rennen.
· Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is beslist niet toegestaan.

Voor de ouders in het bijzonder gelden de volgende schoolregels:

 • Kinderen niet onnodig thuis houden.
  Bij ziekte van kinderen de school bellen.
  · Bij bezoek aan dokter/tandarts e.d. graag melden of een briefje.
  · Niet roken in de gangen en lokalen.
  · Buiten wachten tot de kinderen naar buiten komen.Dit geldt niet voor de ouders
  van de kleuters. Zij moeten hun kinderen juist in de klas ophalen.
  · Geen honden op het schoolplein of in de school.
  · De buitendeuren dicht doen als het koud is. Warmte is duur!
 • De kleuteringang gaat 08.15 uur en om 12.55 uur open.

Te laat komen
Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.

Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandartsfysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld (briefje) is bij de leerkracht en/of directie.

Ziek/afwezig melden.
Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven  voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we  uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.

Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd  briefje meegeven welke afspraak het betreft.
De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook ingevuld kan worden.

Schoolverzuim
U bent als ouders verplicht om de school te melden als uw kind niet op school kan komen door ziekte, door een bezoek aan de dokter of welke andere bijzonderheid dan ook.
De leerplichtambtenaar ziet steeds strenger toe op naleving van de leerplicht.
Kinderen moeten naar school en zijn verplicht aan alle activiteiten mee te doen.
Dit geldt ook voor gymnastiek en zwemmen.

De lessen beginnen om 08.30 uur.

Het gebeurt regelmatig dat kinderen te laat komen. Meestal kunnen de kinderen daar niets aan doen, maar het is toch knap vervelend. Wij vragen u daarom vriendelijk, doch zeer dringend uw kind(eren) op tijd naar school te sturen of te brengen. Dit geldt zowel ’s morgens als ’s middags.

Veiligheid op school
Ieder schooljaar doen we een aantal keer een ontruimingsoefening. Om de kinderen bekent te maken met de vluchtroutes en de manier waarop ze de school op een veile manier moeten verlaten.

Het hek en de deuren mogen niet afgesloten worden in verband met de brandveiligheid.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen of diefstal. We proberen wel een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

WA-Verzekering
Het komt helaas voor dat kinderen anderen schade berokkenen; per ongeluk een bril kapot maken, een ruit ingooien, een auto beschadigen of anderszins.
We hebben gelukkig geconstateerd dat veel ouders een WA-verzekering hebben zodat gedupeerden geholpen kunnen worden.
Ons schoolbestuur heeft via de Besturenraad voor alle kinderen, leerkrachten en vrijwilligers een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Marsh Verzekeringsmakelaars.
De verzekering biedt dekking tijdens schooluren, evenementen in schoolverband en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar school of de plaats waar het evenement plaatsvindt.

Schoolzwemmen
Groep 5 en 6 hebben wekelijks zwemles in het zwembad “De Blinkerd”.
Zwemmen is verplicht, dus laat uw kind deze lessen niet missen.
Dit schooljaar wordt er op maandagochtend gezwommen.

Wij verzoeken alle ouders erop toe te zien dat de kinderen geen sieraden, horloges of andere waardevolle dingen aan hebben of meenemen. Bij verlies of beschadiging is de school niet verantwoordelijk!!! Wij rekenen op uw medewerking. In oktober moeten de kinderen geld betalen voor de zwembus, die hen brengt en haalt.
Het bedrag voor het busvervoer bedraagt voor het eerste kind € 24,00.

Gymnastiek/bewegingsonderwijs
Onze school heeft als één van de weinige basisscholen de beschikking over een eigen, inpandige gymzaal.
We maken daar dan ook met veel plezier gebruik van. De gymlessen worden gegeven door juf Mariëlle Sabee, een vakleerkracht!

Gymkleding is: korte broek en T-shirtje of een gympak. Gymschoenen zijn verplicht. Deze moeten een witte zool hebben. Sportschoenen die ook buiten gedragen worden, mogen in de gymzaal beslist niet gedragen worden in verband met hygiëne. Na het gymmen is douchen verplicht!!!! Dus handdoek mee in de gymtas!