MR

De Oranjeschool is vanaf het schooljaar 2006-2007 een zelfstandige school en heeft een eigen MR.

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Deze wordt gevormd door ouders en personeelsleden. De directeur, mw. Janneke Demoet, is adviseur van de raad.

Er is net een oproep gedaan aan de ouders om zich kandidaat te stellen voor de MR omdat Dhr. Albert Keus zijn termijn erop heeft zitten. Nadat in de Nieuwsbrief alle ouders op de hoogte zijn gesteld, zal Dhr. Rogier van Meeteren vanaf 8 juni 2015 zijn plaats overnemen.

Dan bestaat de oudergeleding uit:

Dhr. M. Pronk Michiel Pronk, vader van Eva (groep 7), Anne (groep 6), Mirthe(groep 4) lid sinds 2014

Dhr. R. van Meeteren, vader van Nova (groep 5) en en Ebba (gr Zeester) Motivatie van Rogier: 

      “Het plezier in school staat bovenaan. Kinderen moeten het leuk

        vinden naar school te gaan om daar de basis te leggen voor de 

      jaren die erna komen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om er 

     voor te zorgen dat dat gebeurt in een gezonde, veilige en plezierige omgeving.” 

De personeelsgeleding bestaat uit:

Mw. E. Pronk, leerkracht groep 6

Mw. M. M. Smit, leerkracht Taalklas

De MR heeft onder andere tot taak mee te denken en mee te beslissen over tal van zaken die de school betreffen. Zij vergadert regelmatig. Naast de MR is er een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin zitten vertegenwoordigers uit de MR-raden van alle scholen van de SCOH. In de nieuwe samenstelling gaat de MR van de Oranjeschool een nieuwe afgevaardigde kiezen naar de  GMR.  Het afgelopen schooljaar heeft Albert Keus deze taak op zich genomen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In de hal kunt u zien wanneer de volgende vergadering plaatsvindt. Ook kunt u de leden van de MR aanspreken of e-mailen met uw vragen of opmerkingen over alles wat de school aangaat.