Nieuwsbrief nr 4 (27 oktober) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 4 (27 oktober) 2016-2017

jumbo
Geweldig, wat is er hard gespaard! We zijn benieuwd wat we krijgen voor ons schoolplein…
NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
De film Uilenbal die nu in de bioscoop draait is opgenomen op onze school. Zie voor meer info op de flyers die her en der door de school hangen.
Herinnering: Oudergesprekken/ ouderbetrokkenheid 3.0 SCOH –vanavond 27 oktober, locatie: O3 in de Zaanstraat (Jan van Nassauschool) – 19.00 uur.
Herinnering: Studiedag 31 oktober leerlingen vrij.
School(plein)regels (herinnering):
– Niet roken op het plein en bij het hek
– Niet fietsen op het schoolplein
– Niet parkeren op de stoepen in de straat
– Het verkeer niet ophouden in de straat bij het brengen en halen.
– Geen harde voetballen op het schoolplein
– 8.25 uur: eerste bel, tweede bel 8.30 uur!!! Dan beginnen de lessen. Te laat: waarschuwing leerplicht.
Ophalen leerlingen: Ouders van alle leerlingen (behalve kleuters) wachten op het schoolplein.
Trakteren er wordt volop getrakteerd. Wilt u erop letten dat het gezonde traktaties zijn? Snoep mag niet worden getrakteerd, dat gaat mee naar huis.
Vierde kleutergroep begin november starten we met een nieuwe kleutergroep, de Zeeslakjes. Deze groep komt in de ruimte van Zagazoo en zal bestaan uit de leerlingen die 4 jaar worden.
De ouders van deze leerlingen krijgen hierover een bericht.
Kwink
We starten dit jaar met Kwink, dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren(SEL) op school Het is een onlinemethode voor groep 1 t/m 8 van het Basisonderwijs. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Ook onderwerpen zoals burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid komen aan bod. Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus ook met u als ouder. Kinderen ervaren een groot gevoel van veiligheid als er duidelijkheid is over de normen en waarden. Als een kind weet dat er bij een probleem ouders en school daar samen goed over kunnen praten. Kwink stimuleert de samenwerking met ouders d.m.v. opdrachten en info voor thuis. Kwink is de methode die we gekozen hebben zodat we voldoen aan de wettelijke eisen voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en werken aan de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en wereld”. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen bij de kennismakingsgesprekken.
Hoera een schooljaar waarin heel wat baby’s geboren en verwacht worden. Zo ook voor juf Jessica. (groep 4a)Zij verwacht haar baby in januari. In december zal de juf met verlof gaan. Gefeliciteerd, we wensen juf Jessica en haar man veel geluk. Maandag 31 oktober gaat juf Elise Pronk met verlof, zij wordt vervangen door Christine Rotgans en valt nu in voor juf Annemieke in groep 4A. Vandaag is juf Elise Mallegrom terug gekeerd na het ouderschapsverlof in groep 4B en de verdeling tot het verlof van juf Jessica is nu: Maandag en dinsdag Elise Mallegrom en woensdag t/m vrijdagochtend is Jessica Loef.
Klassenouders Wilt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) en u kunt dan helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten en ook zelf met ideeën komen, dit ter ondersteuning van de leerkracht en het goede contact met school.
Vakantieregeling 2016-201
Sintmiddag 5 december (middag)
Kerstvakantie (vrijdag)23 december 2016- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2017
Studiedagen: kinderen vrij Maandag 31 oktober 2016
Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Dinsdag 6 juni (jaarvergadering)
Project zakmes De leerlingen van de groepen 5, 6 en 5/6 hebben iedere woensdagochtend een projectuurtje met als thema de sociale beleving, vriendjes zijn, vriendjes worden en houden.
Deze lessen worden gegeven door mevrouw Wil van Kessel van Centrum 1622. Iedere week krijgen de leeringen een stukje film naar het gelijknamige boek “Het zakmes”.
Fietsen van groep 7 en 8 in het fietsenhok en niet op het schoolplein.
Zwemmen
Wilt u mee als begeleider naar zwemmen dan heel graag, hoe meer ouders meer kunnen, des te makkelijker wordt het om een rooster te maken. Opgeven bij de leerkracht. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag graag overmaken onze NL65ABNA0580598128. Dank u.
Rapporten De rapporten gaan mee op maandag 28 en dinsdag 29 november.
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven, dat kan pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij ouders.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Ukkepukkies
Belangrijke data voor de maand november,
Vergadering contactouders
1 november
Data voor spelinloop:
2-11, 4-11,10-11, 21-11, 30-11.
Bibliotheekbezoek:
15 november u hoort nog of dit een bezoek wordt aan de bibliotheek of dat de bibliotheek naar de peuterspeelzaal komt.
Hoera, ik word 4: dit is een bijeenkomst voor de ouders waarvan de peuters het komende halfjaar 4 jaar worden. U ontvangt een uitnodiging.
Tien minuten gesprekken:
Deze vinden plaats op 14, 15, 16 november, de intekenlijsten voor deze gesprekken komen in de gang bij de peuterspeelzaal te hangen.
Fijne week!!!
zonnetje