Nieuwsbrief nr 18 (januari) 2016

Nieuwsbrief nr 18 (januari) 2016

BoerDirkJan
SCOH presenteert met trots haar digitale nieuwsbrief. Voor iedereen die geïnformeerd wil blijven over de ontwikkelingen van een belangrijke speler in het onderwijs in Den Haag en omstreken. In de strategische agenda voor 2015 – 2018 stelde SCOH haar richting vast: we doen het samen. Zowel binnen SCOH als met andere partners wordt naar samenwerking gezocht. Over die samenwerking en de uitwerking van haar standpunten wil SCOH de vele geïnteresseerden op de hoogte houden. Wij willen ook u aanmoedigen zich in te schrijven voor deze nieuwsbrief.
Dat kan via de nieuwe website
http://www.scoh.nl/over-scoh/inschrijven-nieuwsbrief.
Parkeren/ brengen en halen Wanneer u uw kind (eren) komt brengen of halen we willen u dringend maar vriendelijk verzoeken om een parkeerplekje in de buurt te zoeken en dan uw kind(eren) naar school te brengen/ halen. Er wordt nu vaak midden op straat geparkeerd, of op de stoep waardoor er teveel verkeershinder ontstaat, maar ook onveilige situaties. Het is ook heel vervelend voor onze buren als er een auto op de stoep staat, zodat het niet mogelijk is met fiets, kinderwagen of rollator het huis te verlaten.
We rekenen op uw medewerking!
Ingang Jan van Houtstraat: Wanneer u deze ingang gebruikt, maar de deur is dicht (na half negen), wilt u dan aanbellen, maar niet kloppen op de ramen bij groep 4.
CITO De tweede week is al weer bijna achter de rug. Er is 1 afname per week. Deze week was het spelling, volgende week doen we begrijpend lezen door de hele school (groep 3 t/m 7). Groep 8 heeft een ander schema, maar wel met dezelfde toetsen. De kleuters krijgen de volgende toetsen: Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. In het volgende rapport komen de scores. De toetsen worden afgesloten in de week van 8 februari. De kinderen kunnen niet leren voor de toetsen. Wel lekker uitgerust op school verschijnen, dat helpt, dus lekker op tijd naar bed!
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Zagazoo, naschoolse opvang
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school.
Zagazoo zorgt voor opvang na school tijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen er voor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Melding In groep 5 en in de groep Zeehondjes is er melding gedaan van krentenbaard, dit is besmettelijk. Ziet u een rood plekje en is er sprake van veel jeuk, dan is een bezoek aan de huisarts niet overdreven. Met antibiotica is het euvel zo verholpen. Ook is er een melding gordelroos gedaan. Hoofdluis is gelukkig al langere tijd onder controle, bij de laatste controle zijn geen neten of luisjes aangetroffen. Dank voor de controle
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00.Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00 Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. In sommige gevallen blijft er ook nog een bedrag over voor het schoolreisje. Dit komt er ook weer aan en we proberen het bedrag om en nabij de €25,00 te houden.
TV West Fijn dat jullie en TV west weer enthousiast willen samen werken aan opnamen in dit geval aan het programma TROTS!!
Donderdag 28 januari zijn de eerste opnamen gepland na schooltijd van 15.00u tot 16.00u, is er een ouder of zijn er misschien wel meerdere ouders die ook op school willen zijn bij de kinderen in het lokaal?
Graag opgeven bij Lidia en/of Janneke. Alle kinderen die een strookje hebben ingeleverd mogen meedoen.
Watoto,
Wat fijn dat iedereen zo betrokken is en er zijn al veel huisjes ingeleverd, namens Watoto alvast onze dank daarvoor, er kunnen nog 2 weken lang huisjes bij de meester of juf ingeleverd worden.
OP 12 februari willen we een cheque overhandigen met de opbrengst aan de kinderen van het Watoto koor dat die dag bij ons komt optreden! Dank jullie wel!
Vakantieregeling 2015-2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Rapporten graag inleveren bij de leerkrachten!
UKKEPUKKIES
Het bezoek van Juf Dorien aan de peuterspeelzaal was een succes er was een grote opkomst van ouders. Bedankt hiervoor. In overleg met Juf Dorien zal haar bezoek aan de peuterspeelzaal vaker plaats gaan vinden.
Vanaf 1 februari starten de juffen en de peuters met de voorbereidingen voor het nieuwe thema “kunst”. Er zullen tijdens dit thema verschillende activiteiten plaats vinden in de groepen met betrekking tot kunst. De peuters zullen kennis maken met verschillende vormen van kunst.
De data voor de ouderactiviteiten zijn:
Thema kunst! Maandag 1 februari voor alle groepen. Dinsdag 9 februari voor alle groepen. Donderdag 18 februari voor alle groepen.